top of page

Általános Szerződési Feltételek

 

I. SZERZŐDÉS HATÁLYA

Az alábbiakban megfogalmazott Általános Szerződési Feltételek mindazon ajánlatokra, illetve értékesítési ügyletekre vonatkoznak, amelyek során a MOSAICO 2003. Kereskedelmi Kft (A cég rövidített elnevezése: MOSAICO 2003. Kft. A cég székhelye: 6724 Szeged, Vásárhelyi Pál u. 18. adószám: 13114835-2-06 cégjegyzékszám: 06 09 009205 statisztikai számjele: 13114835-4778-113-06.), továbbiakban Eladó vagy Szállító, a Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő vagy Vevő) részére áruértékesítést végez. A jelen ÁSzf.-ben nem szereplő kérdésekben, illetőleg amennyiben jelen ÁSzF-től részben eltérő feltételekkel kívánnak szerződni, felek jogosultak külön írásbeli megállapodást kötni. Jelen Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak továbbá minden, Eladóval jövőben megkötött ügyletre is. 

 

II. MEGRENDELÉS

Eladó árajánlata kötelezettségvállalás nélküli nyilatkozatnak minősül. Az Eladó által forgalmazott termékek listáját és egységárát a kiadott árajánlat tartalmazza. A kiadott árajánlatban szereplő ár kizárólag a megadott időintervallumban érvényes. Az árajánlatban megadott ár, bruttó termékár, amely tartalmazza a jogszabályban meghatározott általános forgalmi adót. 

Amennyiben Eladó árajánlatában másként nem nyilatkozik, úgy az adásvétel során a megrendelés időpontjában érvényes, Eladó által kiadott árajánlat szerinti árakat kell alkalmazni. A megrendelés esetén Szállító fenntartja magának a jogot az áruérték általunk meghatározott %-nak (akár 100%) előleg címén történő bekérésére. Egyedi, nem raktáron tartott termékek megrendelése esetén a Megrendelő csak a Szállító jóváhagyásával módosíthatja, törölheti a megrendelést. Amennyiben Megrendelő az előleget megfizeti, de a megrendelt terméket Szállító értesítésétől számított 14 napon belül nem szállítja el Szállító telephelyéről, abban az esetben Szállító nem kötelezhető az előleg visszafizetésére. Ebben az esetben a felek a megfizetett előleget meghiúsulási kötbérnek tekintik, ami Szállítót illeti. A megrendelés hiányos, téves vagy pontatlan megadásáért a felelősség Megrendelőt terheli. Amennyiben a megrendelés nem egyező a kiadott árajánlattal, abban az esetben Szállítónak joga van mérlegelni a megrendelés befogadását. 

 

III. FIZETÉSI FELTÉTELEK

Szállító - abban az esetben, amikor Megrendelő az áru egyenértékét nem az áru átvételekor készpénzben egyenlíti ki - az általa kiállított papír alapú számlát postai küldemény formájában is megküldheti a Megrendelő részére. Amennyiben Szállító a számlát postai úton küldi meg, a számla kézbesítésének napja a feladástól számított 5. munkanap. Szállító nem köteles a számláját ajánlottan vagy tértivevénnyel postára adni. Az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az elküldést Szállító e célból vezetett nyilvántartása igazolja. A kézbesítéssel a késedelem jogkövetkezményei beállnak. Szállító Megrendelőnek kiküldött számlával kapcsolatos mindennemű reklamációját kizárólag a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül írásban fogad el, a jogvesztés terhe mellett. 

Amennyiben a fenti időn belül reklamáció nem érkezik, úgy Szállító a számlában foglalt összeget Megrendelő által elismert, nem vitatott követelésként tartja nyilván. A banki pénzforgalom a kibocsátott számlán feltüntetett bankszámlaszámon történik. A számla teljesülési időpontjának a banki jóváírás napja minősül. Szállító a vételárat a hatályos számviteli és adó jogszabályoknak megfelelően számlázza.

Megrendelő a vételárat a számlán szereplő határidőben köteles átutalni Szállító bankszámlájára. Szállító és Megrendelő hosszabb fizetési határidőben is megállapodhatnak, ebben az esetben Szállító az általa kiállított számlán határozza meg a teljesítési időpontot, a fizetési határidőt. Ha Megrendelő bármely számla fizetésével késedelembe esik, valamennyi számlája esedékessé válik. Megrendelő kizárólag jogerős bírósági ítélet alapján jogosult bármilyen követelését a számla ellenében beszámítani. Késedelmes számlakifizetés esetén az Eladó a Ptk. 6:155. § (1) bek. szerinti késedelmi kamatra jogosult, továbbá Vevő köteles megtéríteni Eladó részére az igény érvényesítéssel kapcsolatban felmerülő adminisztrációs, ügyvédi és egyéb kapcsolódó költségeket is, számlánként legalább negyven eurónak megfelelő, a Magyar Nemzeti Bank - késedelem kezdőnapján érvényes - hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszeget a 2016. évi IX. törvény 3. § alapján.

Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy amennyiben ellene felszámolási kérelmet nyújtanak be, vagy bármilyen indokból végrehajtási eljárást kezdeményeznek ellene, haladéktalanul értesíti Szállítót. Amennyiben Megrendelő e kötelezettségeknek nem tesz eleget, úgy Szállító jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Az ebből származó kárt Szállító jogosult érvényesíteni Megrendelővel szemben. Megrendelő 30 napot meghaladó fizetési késedelme esetén, a Megrendelő saját költségén köteles - Szállító választása szerint - a tartozása kifizetésére közjegyzői okiratba foglalt kötelezettség vállalást tenni.

 

IV. TELJESÍTÉS

"Vis Major" és egyéb elháríthatatlan körülmény (természeti katasztrófa, háború, sztrájk stb.) által okozott akadályoztatás esetén Szállító jogosult a szállítási határidőket részben megnövelni, vagy a szerződéstől részben, vagy egészben visszalépni a szerződésszegés következményei nélkül. A megrendelés teljesítése a gyártók gyáregység kapacitásának függvénye. Szállító nem vállal felelősséget az előszállító gyár kapacitáshiányából (pl. termelés leállítása miatt) származó késedelmes teljesítés miatt. Az ezen okból bekövetkezett szállítási késedelem miatti esetleges kötbérigényéről Megrendelő visszavonhatatlanul lemond. A szállítási határidő teljesítettnek tekinthető, amennyiben a megrendelt áru készre van jelentve. 

Előszállítás, részszállítás, illetve részteljesítés megengedett.  Megrendelő a készre jelentést követően köteles az árut átvenni. Amennyiben Megrendelő felhasználási vagy tárolási lehetőség hiányában az árut átvenni nem tudja, úgy azt tárolási díj ellenében elszállításig Szállító raktározza, ugyanakkor a tárolás megkezdésekor tárolási nyilatkozat kiadásával jogosult az áru leszámlázására. Tárolási díj ellenkező megállapodás hiányában az áru értékének 1%-a/nap. Megrendelő a tárolási nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően köteles a számlák ellenértékét megfizetni. 

Amennyiben Megrendelő a készre jelentést követő 1 hónapon belül nem gondoskodik az áru elszállításáról, vagy nem kér további határidőt az áru elszállítására, vagy nem fizeti meg maradéktalanul az el nem szállított áruk ellenértékét, Szállító külön értesítés nélkül jogosult a készre jelentett, Megrendelő által át nem vett termékekre a rendelési érték 50 %-ának megfelelő stornó (meghiúsulási kötbért) költséget felszámítani és az át nem vett árut harmadik személynek értékesíteni. Szállító 3  hónapon túl nem vállalja az áru őrzését és tárolását.

Megrendelő a termék átvételekor köteles a mennyiségi és a minőségi vizsgálatot elvégezni. Az észlelt mennyiségi, illetve minőségi hibáról a helyszínen jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi, illetve minőségi hiba lényegét, az észrevétel módját, idejét. A jegyzőkönyvet Megrendelőnek, a Szállítónak aláírásával hitelesítenie kell.  Szállító nem vállal felelősséget azokért a szavatossági hibákért, amelyek a termék átvételekor ellenőrzéssel megállapíthatók lettek volna, de a hiba feltárása az ellenőrzés hiánya miatt elmaradt, illetve a hibát nem jelentették be haladéktalanul Szállítónak. A burkolólapoknál az esetleges méret és szintónus reklamációkat a burkolás előtt kell közölni a Szállítóval. Szállító a megrendelés visszaigazolásában megadott időpontban köteles a terméket átadni. Szállító a szakmai szokásoknak megfelelő, belföldi közúti szállításra alkalmas módon köteles átadni a terméket.

 

V. KÁRVESZÉLY

Szállító felelősségvállalása, illetve kockázatviselése az áru, raktárból történő kiadásáig terjed. Megrendelő felel minden olyan kárért, amely a termék átadásától a vételár teljes kifizetéséig a termék állagában bekövetkezik.

 

VI. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

Eladó a vételár és esetleges járulékai teljes kiegyenlítéséig a termékre vonatkozó tulajdonjogát fenntartja. A tulajdonjog fenntartással érintett termék feldolgozása esetén a választás joga az Eladót, mint tulajdonost illeti meg (Ptk. 5:65.§). Egyesülés /vegyülés esetén az Eladónak résztulajdona keletkezik (Ptk. 5:66. §). A Vevő köteles az Eladóra engedményezni a közös tulajdon értékesítéséből az Eladó tulajdoni hányadának megfelelő összeget. Tilos a tulajdonjog fenntartással érintett terméket más követelésébe beszámítani, azt megterhelni, vagy fedezetként bármilyen célra felajánlani.

Amennyiben a vételár behajtására nincs lehetőség, úgy Szállító jogosult az áru visszaszállítására és kártérítési igény bejelentésére az ügylettel kapcsolatban felmerült valamennyi költsége és elmaradt haszna megtérítésére. Megrendelő jelen szerződés létrejöttével beleegyezését adja, hogy Szállító Megrendelő telephelyére, székhelyére, egyéb szállítási helyszínére a ki nem fizetett áru visszaszállításának céljából akadálymentesen bejusson. Amennyiben Megrendelő ellen csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végrehajtási eljárás indul, Megrendelő tűrni köteles, hogy Szállító a tulajdonjog fenntartással érintett termékeit visszaszármaztassa a fent rögzített módon.

Szállító – egyedi elbírálás után, döntésétől függően - csak a saját raktárkészleten tartott, eredeti és sértetlen csomagolású termékeket vásárol vissza Megrendelő téves megrendelése esetén. Visszavásárlási ár az eredeti ár 80 %-a, ugyanis Szállító 20%-os kezelési költség levonására jogosult.

 

VII. SZAVATOSSÁG

Szállító szavatosságot vállal azért, hogy az átadott termék a megrendelésben meghatározott feltételeknek megfelel és tudomása szerint rejtett hibája nincs. Minőségi reklamáció esetén Szállító köteles a reklamációt 72 órán belül a gyártó felé továbbítani. Bármilyen kétség, aggály esetén, amely a termék minőségére vonatkozik, Megrendelő köteles megakadályozni a termék beépítését, amennyiben ez nem történik meg, mindennemű kockázat és felelősség Megrendelőt terheli.

 

VIII. EGYÉB JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

Szállító nem köteles Megrendelő által rendelkezésre bocsátott szállítóeszköz, a szállításhoz szükséges bármely a Megrendelő által biztosított eszköz alkalmasságát - főként tisztaságát - ellenőrizni. 

Amennyiben magasabb jogszabály a jelen feltételrendszer valamely pontját érvényteleníti, úgy annak helyébe az adott jogszabály elvei az irányadóak, de ez nem korlátozza a többi feltételpont érvényességét. Valamely rendelkezés vagy egy részének érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés, valamint a rendelkezés többi részének érvényességét. A jelen szerződéssel szerzett jogok harmadik személyre csak Szállító írásos jóváhagyásával ruházhatók át. Megrendelő és Szállító köteles együttműködni, ennek során minden lényeges körülményről a másik felet haladéktalanul írásban tájékoztatni. A felek közti szerződések csak írásban módosíthatóak. Megrendelő illetve Szállító köteles az egymás tevékenységéről szerzett információt üzleti titokként kezelni.  Megrendelő és Szállító az üzleti titok megsértésével okozott kárt köteles a másik félnek megtéríteni. Nem minősül üzleti titoksértésnek a peres eljárás során történő bizonyítás. Megrendelő és Szállító köteles a tisztességtelen üzleti magatartástól a másik féllel szemben tartózkodni. Megrendelő nem folytathat olyan üzleti stratégiát, amely az árjegyzékben szereplő termékek piaci arculatát, vásárlói értékelését hátrányosan befolyásolhatja.

Fentiek megsértésével okozott kárt, illetve a kárelhárításhoz szükséges intézkedések költségét a szerződést szegő fél viseli. A fizetési határidő lejártát követően Szállító jogosult a számlák ki nem egyenlítéséből eredő követelését közvetve vagy közvetlenül nyilvánosságra hozni, követelést eladásra felkínálni. Megrendelő lemond azon jogáról, miszerint a nyilvánosságra hozatal miatt „személyiségi jogainak” megsértése, jó hírnevének csorbítása stb. miatt bárkivel szemben igényt érvényesítsen, figyelemmel arra, hogy a nyilvánosságra hozatalhoz stb. hozzájárul. Amennyiben felek jogvitáikat tárgyalás útján nem tudják rendezni, felek közös akarattal hatáskörtől függően a Szegedi Járásbíróság illetve a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. Szállító jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani. Általános Szerződési Feltételek Szállító honlapján www.caesarpalace.hu megtekinthetők. Szállító az esetleges változásokat is a honlapon teszi közzé, a változásokról külön értesítést nem köteles küldeni. Amennyiben Szállító külön értesítést küld Megrendelőnek, akkor a közzététel időpontja Postai küldemény esetén a tértivevényen feltüntetett átvételi időpont, ajánlott küldemény esetében pedig a feladástól számított ötödik munkanap. Elektronikus megküldés esetén, mely értesítést az egyedi Szállítási Szerződésben megadott e-mail címre küld meg az elküldés időpontja a közzététel időpontja. A módosítások a közzététel időpontjától érvényesek és hatályosak. Megrendelő kifejezett kötelessége a szerződés fennállásának időtartama alatt az aktuális ÁSzF tartalmának nyomon követése.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók. 

Jelen ÁSZF 2021.11.30-án lép hatályba és határozatlan időtartamra szól.

bottom of page